ପିଲାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢେଇବାର ସହଜ ଉପାୟ!!! Emiti badhe pilanka smarana sakti

Advertising

ପିଲାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢେଇବାର ସହଜ ଉପାୟ!!! Emiti badhe pilanka smarana sakti


Ketejana abhibhabakanka chinta thae je semananka pila padhuthiba patha ebong lekhithiba pathaku sahajare mane rakhipareni. Semane ehara pachhare thiba satyataku bujhiparanti nahin. Pila padha hoithiba pathaku kipari sahajare manerakhiba ethipain kichhi sarala upaya rahichi. Se samparkare tips...

-Sabu jinisha manerakhibaku hele tanku mana bhitare sehi jinisha sabubele bhabiba dwara taha sahajare manerahithae. Pila jahabi padhuchhi apana taku visual games,play cards o kichhi emiti jinishara sahayata neiparibe. Ehadwara pilaku shikhiba pain sahaja heba.

-Pilaku teacher nka saha kipari mishi padhibaku heba se bisayare ta manare dharana srusti karantu. Ehi kathaku pilatiku besh sarala bhabare bujhantu. Jetebele pilaku padhauchhanti uchha swara re kahibaku kuhantu.

-Pilaku khadya khuaiba samayare jepari alpa alpa kari diajae semiti padhaiba samayare sehi upaya abalambana karantu. Kahani o kabita madhyamare pilaku patha padhantu.

-Letter ku sabu alaga alaga ranga kari padhaiba dwara taha pilanku attractive karithae ebong padhiba pain agraha badhithae.

Post a Comment

2 Comments