Advertising

Jadi apanka hatare achhi Ehi rekha..apanaka ra bi haba love marrige!!! Adhika janiba pain click karantu


Jadi apana confuse achhanti je apanka ra love marriage habana arrange marriage haba...tahele mu aji apanka ra sabu doubt dura karidebi.

Jadi apananka ra palm reading  biswas achhi tahele apana janithibe ..manisa ra bhabisya ta hata ru jana padijaye.thik semiti hata re bi emiti kichhi rekha achhi jaha love marriage ku indicate kare. Mu tale se rekha bisayare janeichhi.

No.1 Jadi apanka marring line end re alaga heijaithiba.
Ehi jou rekha chitra re dekha jaichhi taku marriage line kuha jaye. Mo ra biswas anek loka ehi rekha bisayare purba ru janithibe.

Jemiti chitra re dekha jaichhi jadi apanka hatare bi semiti marrige line end re 2 bhaga re bibhakta heijaichhi ta congratulation apanka hata re bi love marrige ra sign achhi.
No.2 jadi 2 ti marrige line misi gotia huee.

Jadi apanka hatare bi marriage line emiti 2 ti rekharu gotia heijaichhi..eha bi love marriage ra eka bohut bada sanketa..karana eha ra artha 2 jana misiki ek habaku jauchhnti.

No3. Jadi apanka hatare heart line end re 2 bhagare devide hue


Apana chitra re jeun rekha dekhuchhanti taku heart line kuhanti. Jadi apanka hatare bi ehi rekha end re chitra re dekhaila pari 2 bhaga re bibhakta heijaichhi tahele apankara 90% love marrige hei pare.

No4. Bisi anguli tare crash thile.


Jadi apanka hatare bi bisi anguli tale emiti symbol achhi tahele ehabi bi bohut bada symbol love marraige ra.

No5. Sani parbata ru jadi rekha luck line re lage

Chitra jeun sidha rekha dekhuchhnti sehi rekha ku luck line kuhajaye. Jadi apanka hatare bi luck achhi au santi parbata ru gote rekha tasaha jodi heichhi.. tahele apanka ra bi love marraige hei pare.

No6. Jadi apanka hata re bi mind line o life line re same gap achhi.

Chitra re dekha gala bhali jadi apanka hata re bi mind line o life line madhyare gap achhi tahele apanka ra bi love marraige heipare.

No7. Support line in plam.

Jadi apanka hatare bi emiti ek support line life line saha uparu talaku asichhi eha bi ek love marriage ra sanketa.

Ame ethire love marrige sign jaha ki apnka rekha re thaye se bisayare knoladge daba pain chesta krichhi. Jadi apanku bhala lagila ta gote share auu cmt karibe jaha dwara ame motivate hei emt content agaku apanku dei paribu.dhanya bad

Post a Comment

0 Comments